You are here!!

Actievoorwaarden Jumbo Foodmarkt Winactie

Actievoorwaarden Activia Maak kans op een Stella E-bike

I. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de "Activia Maak kans op een Stella e-bike" actie (verder te noemen: de "Actie") van Danone Nederland B.V. (verder te noemen: de "Organisator"), gevestigd en kantoorhoudende te 3542 EB Utrecht, Zonnebaan 21, Nederland, in samenwerking met Jumbo Veghel Foodmarkt, Jumbo Groningen Foodmarkt Boumaboulevard, Jumbo Tilburg Foodmarkt, Jumbo Breda Foodmarkt, Jumbo Foodmarkt Leidsche Rijn.

2. Door aan de Actie deel te nemen aanvaardt u deze Actievoorwaarden in hun geheel. 

3. Deze Actie heeft als doel de promotie van de producten verkocht onder het/de merk(en) Danone Activia (verder te noemen: het "Merk"/de "Merken")

4. Deze Actie loopt van woensdag 9 januari 2019 00u00 tot en met dinsdag 5 februari 2019, 23u59 (de "Actieperiode").
 
5. Naar aanleiding van deze actie wordt er per Jumbo Foodmarkt 1 Stella Livorno Grey&White elektrische damesfiets (hierna de "Prijs"/de "Prijzen"), elk ter waarde van 1999 EUR. weggegeven. Organisator zal zich gedurende de Actie houden aan de voorwaarden zoals gesteld in de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014. 
 
6. De actie wordt bekend gemaakt via de volgende kanalen: Communicatie materialen in  betreffende Jumbo Foodmarkt, op www.Activia.nl en Facebookpagina van de betreffende Jumbo Foodmarkt 
 
II. Deelname
 
7. Deelname aan deze Actie staat (uitsluitend) open voor een ieder die in Nederland woonachtig is en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
 
8. Deelname is uitgesloten (a) voor medewerkers en inwonende partners of familie van de Organisator, alsmede (b) voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
 
9. Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de Actie zullen als een misbruik worden beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van de hieraan verbonden deelnames.
 
10. Deelname is uitsluitend nominatief en persoonlijk, en de deelnemer mag onder geen beding meedoen voor rekening van andere deelnemers.
 
11. De Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer met ongeldige of vervalste persoonsgegevens van deelname uit te sluiten.
 
III. Speelwijze en vaststelling winnaar
 
12. Deelname aan de Actie is mogelijk door, tijdens de Actieperiode:
 
- 2 exemplaren van het volgende product te kopen: 4- packs Activia (alle varianten).
- Naam en telefoonnummer op de kassabon te schrijven en deponeren in de inleverbox na de kassa.
 
13. Meerdere deelnames zijn mogelijk, maar de deelnemer mag maximum 1 keer winnen.
 
14. Naast de kosten voor het uitvoeren van de bovenstaande stappen zijn geen overige kosten verbonden aan deelname aan deze Actie.
 
15. De winnaar wordt willekeurig gekozen door de betreffende Jumbo Foodmarkt en hier telefonisch van op de hoogte worden gesteld. 
 
16. De gegevens worden niet voor andere doeleinden dan deze promotie gebruikt.
 

IV. Uitkering prijs

17. De winnaar(s) wordt/worden telefonisch gecontacteerd uiterlijk op woensdag 13 februari 2019, 23u59 op basis van de contactgegevens geplaatst op de kassabon tijdens de deelname.
 
18. De winnaar zal dan uiterlijk woensdag 20 februari 2019, 23u59 de Prijs kunnen ophalen in de betreffende Jumbo Foodmarkt. 
 
19. Indien de Prijs aanwezigheid op een evenement impliceert, moet de deelnemer zijn aanwezigheid onvoorwaardelijk bevestigen, zonder wat de betreffende Jumbo Foodmarkt zich het recht voorbehoud om een andere winnaar te bepalen op dezelfde wijze.
 
20. Bij gebrek aan (tijdige) reactie of bij enige andere overtreding (bv. indien het blijkt dat de winnaar niet voldeed aan de deelnamevoorwaarden) behoudt de betreffende Jumbo Foodmarkt zich het recht om een andere winnaar te bepalen op dezelfde wijze, zonder daartoe verplicht te zijn.
 
21. De Prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen. Een prijs is ondeelbaar en kan alleen aanvaard worden zoals deze wordt toegekend
 
22. Alle eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van de Organisator.
 
23. Prijzen die om welke reden niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van de Organisator. Bij weigering van de Prijs komt deze eveneens toe aan de Organisator. Er is geen garantie dat al de Prijzen worden uitgegeven.
 
24. De Organisator behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs uit te keren indien de hierboven genoemde prijs om welke reden dan ook niet (meer) beschikbaar is en/of niet kan worden uitgekeerd.
 
V. Gedragsregels
 
25. Deelnemers mogen de Actie niet gebruiken om politieke of religieuze ideeën te uiten.
 
26. Deelnemers mogen niet treiteren, schelden, discrimineren of seksuele toespelingen maken.
 
27. Deelnames mogen niet kwetsend, beledigend, obsceen, kwellend, haatdragend, aanstotelijk, onzedelijk, gewelddadig, seksueel getint, racistisch, smadelijk, lasterlijk, discriminerend of in strijd met de goede smaak of fatsoen zijn, of daartoe aanzetten.
 
28. Deelnames mogen niet strijdig zijn met de wet, regelgeving of goede zeden, of enig recht van derden (inclusief intellectuele eigendom), of aanzetten tot handelingen die in strijd zijn met de wet, regelgeving of goede zeden, of enig recht van derden (inclusief intellectuele eigendom).
 
29. Deelnames mogen o.a. de Organisator, met deze gelieerde ondernemingen en merken, en het Merk, op geen enkele wijze schaden. 
 
30. Bovenstaande gedragsregels betreffen de deelname aan deze Actie maar ook, in geval van winst, de deelname aan, of het gebruik van, de Prijs.
 

VI. Publicatie

31. Indien de winnaars op verzoek van Organisator meewerken aan andere vormen van publiciteit zal rekening worden gehouden met de redelijke wensen van de winnaars. De winnaars zijn echter niet gerechtigd tot enige vergoeding. Alle eventuele (publicatie)materialen zullen het volledig eigendom zijn en blijven van de Organisator.

VII. Persoonsgegevens

32. Persoonsgegevens die de Organisator in verband met de deelname aan deze Actie verkrijgt, worden gebruikt voor het correct kunnen afhandelen van deze Actie en worden niet voor andere doeleinden dan deze promotie gebruikt. Deze persoonsgegevens zullen conform de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens worden behandeld. 

33. De Jumbo Foodmarkt bewaart persoonsgegevens zolang dit nodig is ten behoeve van de hierboven omschreven doeleinde(n).

34. De deelnemers hebben een toegangsrecht en een verbeteringsrecht met betrekking tot hun persoonsgegevens en beschikken tevens over een recht van verzet om het gebruik van dergelijke gegevens stop te zetten.

VIII. Aansprakelijkheid

35. Organisator is in niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie. De volledige kosten voor de deelname aan de Actie zijn ten laste van de deelnemer.

36. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de Prijzen en verleent geen garanties op de Prijzen.

37. Fouten in het drukwerk, spelling, zetwerk evenals elke gelijksoortige materiele fout hebben geen enkel waarde en kunnen niet aangevoerd worden als rechtsmiddel ten opzichte van de Organisator.

38. Voorts sluit Organisator iedere aansprakelijkheid van Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met deze Actie, inclusief de Prijs, voor zover wettelijk mogelijk, volledig uit.

39. In geval deze Actie wordt geadverteerd op Facebook, Instagram of op andere externe kanalen wordt het extra benadrukt dat deze Actie op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd is door of geassocieerd met Facebook, Instagram, of deze andere externe kanalen, die geen aansprakelijkheid dragen in dit verband.

IX. Slotbepalingen

40. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

41. Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Organisator.

42. Aan deze Actie of de uitslag daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.

43. Indien een of meerdere bepalingen in deze Actievoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Actievoorwaarden en in de betreffende bepaling(en) volledig van toepassing.

44. De Organisator behoudt zich het recht voor, zij het redelijkerwijs en rekening houdend met de concrete omstandigheden, om de Actievoorwaarden te wijzigen en/of de Actie te onderbreken en/of stop te zetten, zonder voorafgaande kennisgeving ervan en zonder hiervoor op enige wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld. De deelnemer heeft de verantwoordelijkheid om deze Actievoorwaarden op regelmatige basis te controleren. De actievoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.

45. De Organisator behoudt zich bovendien het recht voor om de Prijs niet toe te kennen, in geval van misbruik of overtreding van één van de bepalingen van deze Actievoorwaarden, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de Organisator.

46. Klachten of vragen omtrent de Actievoorwaarden en de Actie, evenals verzoeken in het kader van de rechten die deelnemers kunnen laten gelden op hun persoonsgegevens, kunnen schriftelijk gestuurd worden naar Consumentenservice, Danone Nederland B.V., Zonnebaan 21, 3542 EB Utrecht Nederland. Deelnemers kunnen tevens gratis telefonisch contact opnemen vanuit Nederland op het nummer 0800-3266631.

47. Deze Actievoorwaarden en de Actie vallen onder de Nederlandse wetgeving en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Nederlandse recht. Alleen de rechtbanken te Amsterdam zijn bevoegd voor eventuele geschillen over de interpretatie of de toepassing van deze Actievoorwaarden en/of Actie.
Aldus opgemaakt te Utrecht, Januari 2019